Θα €βγαινα

για καφ€ 

αλλά δ€ν

€χω όρεξη

Απάντηση

share on: