ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ

Αυτού Εξοχότητα

Τζελάλ Μπαγιάρ

Πρόεδρον κυβερνήσεως

Κωνσταντινούπολιν

Υπό το κράτος της πλέον οδυνηράς συγκινήσεως, η Βασιλική Κυβέρνησις, ο Ελληνικός λαός και εγώ συμμεριζόμεθα το εθνικόν πένθος, όπερ πλήττει τόσον βαρεώς την φίλην και σύμμαχον Τουρκίαν. Εν τη σκληρά ταύτη δοκιμασία η σκέψις άπασης της Ελλάδος, στρέφεται προς ευγενές φίλον έθνος, δια να εκφράση την βαθυτάτην αυτής συμπάθειαν. Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην, του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήση ότι ο Πρόεδρος Κεμάλ Ατατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι εσφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τας δύο χώρας μας εν των κοινώ ιδεώδει της ειρηνικής συνεργασίας. Θα διατηρήση πιστώς την συγκεκινημένην ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταίον έργον θα κατευθύνη δια παντός τας τύχας του ευγενούς τουρκικού Έθνους.

ΜΕΤΑΞΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ,

Σάββατον 12 Νοεμβρίου 1938.

|> Διαχείριση

Γενική Διαχείριση του Ιστότοπου ART-io.eu

Δείτε Επίσης

Δάσος & Ανεμογεννήτριες

Το μέλλον, λοιπόν, για τα δάση της χώρας διαγράφεται ζοφερότερο από ποτέ.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!!